Điều khoản sử dụng

Dưới đây là một số điều khoản sử dụng dịch vụ của website Nhà cái uy tín Ok để khách hàng có thể hiểu và tuân thủ để cùng nhau tạo ra một website review nhà cái uy tín hàng đầu Việt Nam

Quy định chung

Khi truy cập website https://nhacaiuytinok.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản của chúng tôi, bao gồm điều khoản này và các điều khoản sau:

Thay đổi điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này bất cứ lúc nào miễn là chúng tôi cảm thấy nó cần thiết cho sự phát triển của website mà không cần phải báo trước cho khách hàng. Sự thay đổi điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi điều khoản và điều kiện được đăng tải. Nếu Bạn tiếp tục truy cập website đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Điều khoản sử dụng dịch vụ Nhà cái uy tín Ok

Điều khoản sử dụng dịch vụ Nhà cái uy tín Ok

Giới hạn quyền và trách nhiệm

  • Nội dung website chỉ mang tính chất tham khảo theo ý kiến của các chuyên gia và hoàn toàn miễn phí – KHÔNG MANG MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.
  • Link bên thứ 3 trên website Nhà cái uy tín Ok có thể dẫn đến dịch vụ của bên thứ 3. Nếu bạn nhấp vào link này đồng nghĩa bạn sẽ rời khỏi trang web và chấp nhận điều khoản khác của website bêm thứ 3

Bảo vệ tác quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ logo, nhãn hiệu, bài viết, hình ảnh và các nội dung đa phương tiện khác thuộc sở hữu của Nhà cái uy tín Ok vào mục đích thương mại trừ khi được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm điều khoản này, chúng tôi sẽ report website bạn lên DMCA hoặc cơ quan bảo vệ Luật sở hữu trí tuệ của nước sở tại.

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng dịch vụ này được soạn thảo và lý giải phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng dịch vụ này không còn phù hợp với pháp luật hiện tại hoặc bị vô hiệu vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được xem như xóa bỏ khỏi Điều khoản sử dụng dịch vụ này và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác trong Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản khác

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay đề nghị sửa đổi điều khoản nào trong bộ điều khoản sử dụng dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Nhà cái uy tín Ok qua các kênh liên hệ trong phần Liên hệ Nhà cái uy tín Ok.

Rate this page